Vai trò của chụp X-quang trong chẩn đoán, điều trị bệnh răng miệng